Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na co głosujemy w wyborach europejskich?

Podczas wyborów europejskich obywatele wybierają członków Parlamentu Europejskiego (MEP). Odbywa się to co pięć lat. Ostatnie wybory odbyły się w 2019 r., a następne odbędą się w tym roku, pomiędzy 6 a 9 czerwca 2024 r. Obywatele głosują na polityków lub partie polityczne, które będą ich reprezentować w Parlamencie Europejskim. Wyborcy głosują na partie konkurujące ze sobą w ich kraju, nie mogą głosować na partie w innych krajach europejskich ani na listę europejską. Każdy kraj ma określoną liczbę miejsc w Parlamencie Europejskim.

Czym zajmuje się Parlament Europejski?

Parlament Europejski to jedna z najważniejszych instytucji Unii Europejskiej. Wraz z Komisją Europejską i Radą Unii Europejskiej jest odpowiedzialny za stanowienie prawa, które ma zastosowanie do całej Unii Europejskiej. Ponadto Parlament Europejski wybiera przewodniczącego Komisji, zatwierdza budżet europejski wraz z Radą Europejską i ma kilka innych zadań.

Jak zorganizowany jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski składa się z maksymalnie 750 posłów i jednego przewodniczącego. Liczba ta jest ustalana przed wyborami i wynosi 720 członków w kolejnej kadencji parlamentu. Wszyscy członkowie zostaną wybrani podczas wyborów w czerwcu. Każde państwo członkowskie otrzymuje określoną liczbę miejsc w oparciu o liczbę ludności. Państwa członkowskie mają co najmniej 6 i maksymalnie 96 miejsc w Parlamencie Europejskim. Posłowie do Parlamentu Europejskiego (MEP) tworzą grupy polityczne w Parlamencie w oparciu o wspólne ideologie polityczne, a nie narodowość. Każda grupa polityczna obejmuje zatem posłów do PE z różnych państw członkowskich o podobnych stanowiskach politycznych.

Czym są partie europejskie?

Obywatele nie mogą głosować bezpośrednio na partie europejskie, ale one istnieją. Większość partii krajowych jest powiązana z jedną z dziesięciu europejskich partii politycznych. Partie te zasadniczo odpowiadają grupom politycznym w Parlamencie Europejskim, ale nie do końca. Na przykład Europejska Partia Zielonych i Wolny Sojusz Europejski to dwie odrębne partie, ale tworzą one jedną grupę w Parlamencie. Partie europejskie stają się coraz ważniejsze w koordynacji między poziomem krajowym i europejskim, między instytucjami UE i między ich posłami do PE. Dzięki partiom europejskim stanowiska polityczne posłów do PE są zbieżne, co zwiększa ich sprawczość.

The European Political Parties

Europejska Partia Ludowa

Europejska Partia Ludowa (EEP) jest centroprawicową, proeuropejską partią polityczną. EEP składa się z ponad 83 partii z 44 krajów. EPL dąży do demokratycznej, przejrzystej i skutecznej Europy, która jest blisko swoich obywateli. Ważne są dla niej zasady sprawiedliwości i dobra wspólnego, solidarności i odpowiedzialności.

Partia Europejskich Socjalistów

Partia Europejskich Socjalistów (PES) zrzesza partie socjalistyczne, socjaldemokratyczne, pracownicze i demokratyczne z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Norwegii. PES składa się z 33 partii członkowskich, niektórych członków stowarzyszonych i członków obserwatorów. Prowadzą one kampanię na rzecz postępowej, sprawiedliwej, wolnej i zrównoważonej Europy. PES podziela wartości sprawiedliwości społecznej, równości i dobrobytu społecznego.

Partia Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

Partia Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE) zrzesza ponad 70 partii członkowskich i jest częścią grupy Renew Europe w Parlamencie Europejskim. Partia podziela wartości europejskie i liberalne oraz promuje integrację europejską. ALDE dąży do wolnej, zrównoważonej i konkurencyjnej Europy.

Europejska Partia Demokratyczna

Europejska Partia Demokratyczna (EDP/PDE) to centrowa europejska partia polityczna zrzeszająca 20 partii z 17 krajów. Jest również częścią grupy Renew Europe w Parlamencie Europejskim. EDP/PDE dąży do europejskiej demokracji opartej na wspólnych wartościach pokoju, wolności, solidarności i edukacji.

Europejska Partia Zielonych

Europejska Partia Zielonych zrzesza krajowe partie, które podzielają te same zielone wartości. Wraz z Wolnym Sojuszem Europejskim tworzą jedną grupę w Parlamencie. Europejscy Zieloni opowiadają się za transformacją polityczną, społeczną i gospodarczą opartą na wartościach odpowiedzialności środowiskowej, sprawiedliwości społecznej, integracji, różnorodności i pokoju.

Wolny Sojusz Europejski

Wolny Sojusz Europejski (EFA) to proeuropejska partia zrzeszająca 41 partii z całej Unii Europejskiej. Jest częścią grupy Zieloni-EFA w Parlamencie Europejskim. EFA promuje prawo do demokratycznego samostanowienia i dąży do europejskiej jedności w różnorodności w oparciu o zasadę pomocniczości i sprawiedliwości społecznej.

Partia Europejskich Konserwatystów i Reformatorów

Partia Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR), wcześniej Sojusz Konserwatystów i Reformatorów w Europie, jest centroprawicową partią europejską. Podzielają wartości wolności jednostki, suwerenności narodowej, demokracji parlamentarnej, własności prywatnej, ograniczonego rządu, wolnego handlu, wartości rodzinnych i decentralizacji władzy.

Tożsamość i Demokracja

Partia Tożsamość i Demokracjia, wcześniej Mouvement pour une Europe des Nations et des Libertés, składa się z ponad 10 partii członkowskich i jest skrajnie prawicową partią europejską. Koncepcja suwerenności narodowej jest dla nich ważna. Walczą o kontrolę imigracji, ochronę wolności słowa i obronę kultury.

Partia Europejskiej Lewicy

Partia Europejskiej Lewicy jest stowarzyszeniem ponad 40 partii krajowych i jednoczy partie alternatywnej i postępowej lewicy na kontynencie europejskim. Prowadzą one kampanię na rzecz konsekwentnej transformacji dzisiejszych stosunków społecznych w pokojowe i społecznie sprawiedliwe społeczeństwo. Są przeciwni systemowi kapitalistycznemu.

Europejski Chrześcijański Ruch Polityczny

Europejski Chrześcijański Ruch Polityczny (ECPM) jest europejską partią polityczną promującą wartości chrześcijańskie. Podzielane przez nią wartości to godność ludzka, zdrowe rodziny, gospodarka przynosząca korzyści ludziom i planecie, wolność, bezpieczeństwo i stabilność, eliminacja współczesnego niewolnictwa, reforma UE oraz zachowanie chrześcijańskiej kultury i dziedzictwa.