Voľby do Európskeho parlamentu

O čom hlasujeme v európskych voľbách?

Voľby do Európskeho parlamentu sa konajú každých päť rokov a volia sa v nich poslanci Európskeho parlamentu (EP). Posledné voľby sa konali v roku 2019 a ďalšie sa uskutočnia tento rok, od 6. do 9. júna 2024. Občania si volia politikov alebo politické strany, ktoré ich budú zastupovať v Európskom parlamente. Hlasujú za strany, ktoré súťažia v ich krajine, nemôžu hlasovať za strany v iných európskych krajinách alebo za európsku listinu… Každá krajina má v Európskom parlamente určitý počet kresiel.

Čo robí Európsky parlament?

Európsky parlament je jednou z najdôležitejších inštitúcií Európskej únie. Spolu s Európskou komisiou a Radou Európskej únie je zodpovedný za tvorbu právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na celú Európsku úniu. Okrem toho Európsky parlament volí predsedu Komisie, spolu s Európskou radou schvaľuje európsky rozpočet a má niekoľko ďalších úloh.

Ako je organizovaný Európsky parlament?

Európsky parlament má maximálne 750 poslancov a jedného predsedu. Tento počet sa určuje pred voľbami a pre nasledujúce volebné obdobie je stanovený na 720 členov. Všetci členovia budú zvolení počas júnových volieb. Každý členský štát dostane určitý počet kresiel na základe počtu obyvateľov. Členské štáty majú v Európskom parlamente minimálne 6 a maximálne 96 kresiel. Poslanci Európskeho parlamentu (EP) tvoria v parlamente politické skupiny na základe spoločných politických ideológií, a nie na základe štátnej príslušnosti. Každá politická skupina preto zahŕňa poslancov z rôznych členských štátov s podobnými politickými postojmi.

Čo sú európske strany?

Občania nemôžu priamo voliť európske strany, ale tie existujú. Väčšina národných strán je pridružená k jednej z desiatich európskych politických strán. Tieto strany vo všeobecnosti zodpovedajú politickým skupinám v Európskom parlamente, ale nie úplne. Napríklad Európska strana zelených a Európska slobodná aliancia sú dve samostatné strany, ale v Parlamente tvoria jednu skupinu. Európske strany sa stávajú čoraz dôležitejšími pri koordinácii medzi národnou a európskou úrovňou, medzi inštitúciami EÚ a medzi ich poslancami Európskeho parlamentu. Prostredníctvom európskych strán sa zosúlaďujú politické postoje ich poslancov, čo zvyšuje ich vplyv.

The European Political Parties

Európska ľudová strana

Európska ľudová strana (EEP) je stredopravá, proeurópska politická strana. EEP tvorí viac ako 83 strán zo 44 krajín. EPP sa usiluje o demokratickú, transparentnú a efektívnu Európu, ktorá je blízka svojim občanom. Dôležité sú pre nich zásady spravodlivosti a spoločného dobra, solidarity a zodpovednosti.

Strana európskych socialistov

Strana európskych socialistov (PES) združuje socialistické, sociálnodemokratické, robotnícke a demokratické strany z Európskej únie, Spojeného kráľovstva a Nórska. PES tvorí 33 členských strán, niekoľko pridružených členov a členov – pozorovateľov. Vedú kampaň za progresívnu, spravodlivú, slobodnú a udržateľnú Európu. PES zdieľa hodnoty sociálnej spravodlivosti, rovnosti a spoločenského blahobytu.

Aliancia liberálov a demokratov za Európu

Strana Aliancia liberálov a demokratov za Európu (ALDE) združuje viac ako 70 členských strán a je súčasťou skupiny Obnovme Európu v Európskom parlamente. Zdieľajú európske a liberálne hodnoty a podporujú európsku integráciu. ALDE sa usiluje o slobodnú, udržateľnú a konkurencieschopnú Európu.

Európska demokratická strana

Európska demokratická strana (EDP/PDE) je európska centristická politická strana, ktorá združuje 20 strán zo 17 krajín. Je tiež súčasťou skupiny Obnovme Európu v Európskom parlamente. EDP/PDE sa usiluje o európsku demokraciu založenú na spoločných hodnotách mieru, slobody, solidarity a vzdelávania.

Európska strana zelených

Európska strana zelených združuje národné strany, ktoré vyznávajú rovnaké zelené hodnoty. Spolu s Európskou slobodnou alianciou tvoria v Parlamente jednu skupinu. Európski zelení sa zasadzujú za politickú, sociálnu a hospodársku transformáciu založenú na hodnotách environmentálnej zodpovednosti, sociálnej spravodlivosti, inklúzie, rozmanitosti a mieru.

Európska slobodná aliancia

Európska slobodná aliancia (EFA) je proeurópska strana združujúca 41 strán z celej Európskej únie. V Európskom parlamente je súčasťou skupiny Zelení-EFA. EFA presadzuje právo na demokratické sebaurčenie a usiluje sa o európsku jednotu v rozmanitosti založenú na zásade subsidiarity a sociálnej spravodlivosti.

Strana európskych konzervatívcov a reformistov

Strana európskych konzervatívcov a reformistov (ECR), predtým Aliancia konzervatívcov a reformistov v Európe, je európska stredopravá strana. Zdieľajú hodnoty individuálnej slobody, národnej suverenity, parlamentnej demokracie, súkromného vlastníctva, obmedzenej vlády, voľného obchodu, rodinných hodnôt a decentralizácie moci.

Strana identity a demokracie

Strana identity a demokracia, predtým Hnutie za Európu národov a slobody, pozostáva z viac ako 10 členských strán a je krajne pravicovou európskou stranou. Koncepcia národnej suverenity je pre nich dôležitá. Bojujú za kontrolu prisťahovalectva, ochranu slobody prejavu a obranu kultúry.

Strana európskej ľavice

Strana európskej ľavice je združením viac ako 40 národných strán a združuje strany alternatívnej a progresívnej ľavice na európskom kontinente. Vedú kampaň za dôslednú premenu dnešných spoločenských vzťahov na mierovú a sociálne spravodlivú spoločnosť. Sú proti kapitalistickému systému.

Európske kresťanské politické hnutie

Európske kresťanské politické hnutie (ECPM) je európska politická strana presadzujúca kresťanské hodnoty. Stotožňuje sa s hodnotami ľudskej dôstojnosti, zdravých rodín, hospodárstva prospešného pre ľudí a planétu, slobody, bezpečnosti a stability, zrušenia moderného otroctva, reformy EÚ a zachovania kresťanskej kultúry a dedičstva.