ЧЗВ

Какво е VoteMatch Europe?

VoteMatch Europe е инструмент, свързан с европейските избори. Чрез него избирателите могат да открият кои политически партии в ЕС отговарят в най-голяма степен на техните собствени виждания. Целта на VoteMatch Europe е да информира гражданите за позициите на политическите партии в навечерието на изборите за Европейски парламент.

Как се определят темите, в рамките на които са формулирани твърденията на VoteMatch Europe?

Националните партньори в проекта VoteMatch Europe изготвиха списък с 25 общи твърдения през есента на 2023 г. и началото на 2024 г. Наборът от общи твърдения обхваща широк спектър от политически въпроси във всички области, по които Европейският парламент взема решения. Твърденията се основават на кабинетно проучване на важните теми за Европейския парламент през следващия му мандат и политическата значимост на тези въпроси в повечето държави членки на ЕС.

Как са подбрани твърденията във VoteMatch?

Национални партньори в проекта VoteMatch Europe изготвиха списък от 25 твърдения, които обхващат широк спектър от актуални теми и въпроси. Националните партии, участващи в европейските избори в съответната страна, изразиха позициите си по тези твърдения. Всеки национален партньор изготвя свой собствен политически компас (VAA), в който включва поне 15 от тези 25 твърдения. Всеки партньор избира онези твърдения, които в най-голяма степен са релевантни в за конкретната държава член и помагат за разграничаването на партиите в съотвената страна. Всеки национален компас може да включва и допълнителни твърдения, формулирани от националния партньор.

Как VoteMatch спазва изискванията за поверителност?

Ние в VoteMatch Europe приемаме поверителността на данните ви много сериозно. Вашите данни се обработват по сигурен начин и се анонимизират, когато това е възможно. Обработката на лични данни от VoteMatch Europe е в съответствие с изискванията на приложимото законодателство за защита на данните, включително Общия регламент за защита на данните. За повече информация, прочетете пълната декларация за поверителност.

Кой финансира VoteMatch Europe?

Всеки национален партньор финансира разработването на собствения си политически компас (VAA). VoteMatch Europe се финансира отчасти от Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации и Дома на Европа в Берлин. Другите разходи се поемат от националните партньори.

Научен инструмент ли е VoteMatch Europe?

VoteMatch Europe информира гражданите за изборите за Европейски парламент и показва разликите между партиите, които участват в предизборните кампании в различните страни. Той не е научен инструмент. Резултатите, които се визуализират, следва да насърчат избирателите да продължат да търсят допълнителна информация, за да направят своя информиран избор.